วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

การกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์
The Confession Of His Lordship

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

Continue reading