วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

จงเผยพระวจนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Prophecy For Change

“และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที่ประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ” (โรม 12:6)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

ความรับผิดชอบหลักของเราในฐานะกษัตริย์และปุโรหิต
Our Primary Responsibility As King-Priests

“และทรงตั้งเราให้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (วิวรณ์ 1:6)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019

คุณอยู่ในอาณาจักรของชีวิต
You’re In The Realm Of Life

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามา คนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์น 5:24)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019

อย่าคล้อยตามธรรมชาติของมนุษย์
Don’t Conform To The Human Nature

“ข้าพเจ้าเขียนสิ่งเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” (1 ยอห์น 5:13 ฉบับ ESV)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019
จงมองผ่านทางพระคำ
See Through The Word

“ ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading