วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

ความรับผิดชอบหลักของเราในฐานะกษัตริย์และปุโรหิต
Our Primary Responsibility As King-Priests

“และทรงตั้งเราให้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (วิวรณ์ 1:6)

Continue reading