วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019
คำพูดของคุณและชีวิตของคุณ
Your Words And Your Life

“เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” (มัทธิว 12:37)

Continue reading