วันอังคารที่ 3 กันยายน 2019
กับพระองค์ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้
With Him You Can Do All Things

“แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า ‘นี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4:6)

Continue reading