วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019
สร้างคริสตจักรของพระคริสต์
Building The Church Of Christ

“เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019
จงสัมพันธ์ในความรัก
Relate In Love

“จงอดทนต่อกันและกัน และจงให้อภัยกันและกันถ้าเมื่อคนใดในพวกคุณมีเรื่องบ่นต่อคนอื่น ท่านต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้อภัยท่าน” (โคโลสี 3:13 ฉบับ GNB)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2019
คุณเป็นแบบอย่างที่ดี
You’re A Role Model

“พี่น้องทั้งหลาย จงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า และสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้น” (ฟิลิปปี 3:17 ฉบับ AMPC)

Continue reading


วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019
พระสิริในความยากลำบาก
Glorying In Tribulation

“เขาเป็นคนปรนนิบัติของพระคริสต์หรือ? ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้า) ข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขา ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขา ข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมาย ข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ พวกยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้ง ครั้งละสามสิบเก้าที ข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้สามครั้ง ถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่ง…” (2 โครินธ์ 11:23-27)

Continue reading


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019
รักษาระเบียบไว้
Maintaining Order

“แต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด” (1 โครินธ์ 14:40)

Continue reading