วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019
พระองค์มาเพื่อช่วยให้คุณชนะ
He Came To Help You Win

“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น พระองค์จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง…” (ยอห์น 14:26 ฉบับ NKJV)

Continue reading