วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019
เมื่อคุณรู้น้ำพระทัยของพระองค์
When You Know His Will

“เพราะเหตุนี้ อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:17)

Continue reading