วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2019
ไม่มีข้อแก้ตัว
No Excuses

“แล้วพระยาห์เวห์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า “จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง” (ฮาบากุก 2:2)

Continue reading