วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019
มีทรัพย์สมบัติอยู่ในตัวคุณ
There’s Treasure In You

“แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 โครินธ์ 4:7)

Continue reading