วันพุธที่ 31 กรกฎาคม
ลูกของความสว่าง
Children Of Light

“ท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่าง และเป็นลูกของเวลากลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” (1 เธสะโลนิกา 5:5)

Continue reading


วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม

เชื่อและคาดหวังสิ่งมหัศจรรย์
Believe And Expect Miracles

“สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น” (ยอห์น 14:14)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม
ได้รับการจัดหาไว้มากเกินพอทุก ๆ วัน
More Than Enough Supply-Every day

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” (มัทธิว 6:11)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม

ปลดปล่อยรหัสเสียงที่ถูกต้อง
Releasing The Right Sound Codes

“ข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชา และเมื่อข้าพเจ้าเผยพระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียง และดูสิ เป็นเสียงสั่นรัว พวกกระดูกนั้นเข้ามาหากัน กระดูกกับกระดูก” (เอเสเคียล 37:7)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม

กล้าหาญในการทรงสถิตของพระองค์
Bold In His Presence

“ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ” (ฮีบรู 4:16)

Continue reading