วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม
คริสตจักรถูกเรียกว่า “ทางนั้น”
The Church Is Called “The Way”

“ในระหว่างนั้นเซาโลยังขู่คำราม กล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงไปหามหาปุโรหิต ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัส เพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้น…” (กิจการ 9:1-2)

Continue reading