วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม
คุณจำเป็นต้องมีพระองค์ในการทำงาน
You Need Him To Function

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้” (ยอห์น 15:5)

Continue reading