วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม
คำถามที่สำคัญ 3 ข้อ
Three Important Questions

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

Continue reading