วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม
เราเป็นหมายสำคัญและฤดูกาล
We’re For Signs And Seasons

“พระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน ให้เป็นหมายกำหนดฤดู วัน ปี” (ปฐมกาล 1:14)

Continue reading