วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม
รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์
Knowing His Will

“…เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

Continue reading