วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม
พระองค์ไม่ได้รับไปโดยความตาย
He Doesn’t Take Away By Death

“ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย” (1 โครินธ์ 15:26)

Continue reading