วันพุธที่ 10 กรกฎาคม
สร้างพระวิหารของพระองค์
Building His Temple

“เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18)

Continue reading