วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม

ปลดปล่อยรหัสเสียงที่ถูกต้อง
Releasing The Right Sound Codes

“ข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชา และเมื่อข้าพเจ้าเผยพระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียง และดูสิ เป็นเสียงสั่นรัว พวกกระดูกนั้นเข้ามาหากัน กระดูกกับกระดูก” (เอเสเคียล 37:7)

Continue reading