วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม
เราต้องประกาศข่าวประเสริฐ
We Must Preach The Gospel

“จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้ว จงเข้าไปย่ำสิ เพราะบ่อย่ำองุ่นเต็มแล้ว บ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้วเพราะว่าความอธรรมของพวกเขามีมากมาย” (โยเอล 3:13)

Continue reading