วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม

เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์
We’re One With Christ

“ขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน ท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่า
“เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม?” เซาโลจึงทูลถามว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เป็นใคร?” พระองค์ตรัสว่า เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหง” (กิจการ 9:3-5)

Continue reading