วันพุธที่ 17 กรกฎาคม
เจริญเติบโตโดยไม่แก่
Grow Without Ageing

“ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน” (2 โครินธ์ 4:16)

Continue reading