วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม
พระคริสต์ “การไถ่” ของเรา
Christ Our “Redemption”

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์” (เอเฟซัส 1:7)

Continue reading