วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม
หนทางไปสู่การทรงสถิตของพระบิดา
The Way To The Father’s Presence

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

Continue reading