วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม
ได้รับการจัดหาไว้มากเกินพอทุก ๆ วัน
More Than Enough Supply-Every day

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” (มัทธิว 6:11)

Continue reading