วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม
ความรักของพระองค์-พลังที่ควบคุมเราอยู่
His Love-A Compelling Force

“เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว”(2 โครินธ์ 5:14)

Continue reading