วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม

พลังงานของพระวิญญาณ
The Energy Of The Spirit

“เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย” (โคโลสี 1:29)

Continue reading