วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม
ลูกแห่งพระคำ
Children Of The Word

“ท่านเองเป็นจดหมายแนะนำตัวของเราที่จารึกไว้ในดวงใจของเรา ให้ทุกคนรู้และอ่าน” (2 โครินธ์ 3:2)

Continue reading