วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน

พระองค์พูดกับคุณใน “ภาษาฝ่ายวิญญาณ”
He Speaks To You In “Spirit Language”

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน

มีความตระหนักรู้ถึงชีวิต
Have The Consciousness Of Life

“นี่แน่ะ ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่าน คือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน” (1 โครินธ์ 15:51)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน

เราครอบครองและปกครองด้วยพระคำ
We Reign And Rule By The Word

“เมื่อคนอื่นตกต่ำ ท่านก็ว่าเป็นเพราะเขาเย่อหยิ่ง แต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด” (โยบ 22:29)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน

เกิดในแผ่นดินแห่งความสว่าง
Born Into The Kingdom Of Light

“แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

Continue reading


วันพุธที่ 26 มิถุนายน

เราเดินในพระพรเท่านั้น
We Walk In Blessings Only

“ดังนั้น ไม่มีเวทมนตร์ใดอาจกระทบยาโคบ ไม่มีของขลังใดอาจทำร้ายอิสราเอล บัดนี้ ยาโคบและอิสราเอลจะได้รับคำบอกกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงทำสิ่งใด” (กันดารวิถี 23:23)

Continue reading