วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม
พระเจ้าในเนื้อหนังของมนุษย์
God In Human Flesh

“พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆ แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 10:33)

Continue reading