วันพุธที่ 31 กรกฎาคม
ลูกของความสว่าง
Children Of Light

“ท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่าง และเป็นลูกของเวลากลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” (1 เธสะโลนิกา 5:5)

Continue reading