วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2019
พระคริสต์ : คนกลางและผู้ทำให้คืนดีของเรา
Christ: Our Mediator And Reconciler

“เพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียว และคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์” (1 ทิโมธี 2:5)

Continue reading