วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019
สติปัญญาของพระเจ้า
Divine Wisdom

“จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือ จงเอาปัญญา ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้” (สุภาษิต 4:7)

Continue reading