วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019
ทำให้พระคำของพระองค์เป็นที่รู้จัก
Make His Word Known

“เพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรรักษาความรู้เอาไว้ และคนทั้งหลายควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขา เพราะว่าเขาเป็นทูตของพระยาห์เวห์จอมทัพ” (มาลาคี 2:7)

Continue reading