วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019
ตามแบบของพระองค์
In Likeness Of Him

จงธรรมชาติใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง (เอเฟซัส 4:24 ฉบับ NLT)

Continue reading