วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019
ที่ประชุมของเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า
An Assemblage Of Associates Of The God-kind

“ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว… เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์” (สดุดี 133:1-3)

Continue reading