วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม
สูงเสมอในพระวิญญาณบริสุทธิ์
Perpetually High On The Holy Ghost

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยม {และ} ถูกกระตุ้นด้วยพระวิญญาณ [บริสุทธิ์]” (เอเฟซัส 5:18 ฉบับ AMPC)

Continue reading