วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2019
คุณเป็นแบบอย่างที่ดี
You’re A Role Model

“พี่น้องทั้งหลาย จงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า และสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้น” (ฟิลิปปี 3:17 ฉบับ AMPC)

Continue reading