วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019
สร้างชีวิตของคุณด้วยพระคำ
Build Your Life With The Word

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” (1 เปโตร 1:23)

Continue reading