วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019
“ไม่ได้เป็นของโลกนี้”
“Not Of This World”

“ถ้าท่านทั้งหลายตายกับพระคริสต์พ้นจากพื้นฐานของโลกนี้แล้ว ทำไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าพวกท่านยังอยู่ในโลก ทำไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆ?” (โคโลสี 2:20)

Continue reading