วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019
อย่ารักโลก
Love Not The World

“มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น….” (1 โครินธ์ 15:48)

Continue reading