วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2019
ความยิ่งใหญ่ ความถ่อมใจ และระเบียบ
Greatness, Humility And Order

“ใครยกตัวขึ้น จะต้องถูกทำให้ต่ำลง ใครถ่อมตัวลง จะได้รับการยกขึ้น” (มัทธิว 23:12)

Continue reading