วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019

จงประกาศเรื่องนั้น
Tell The Story

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” (มัทธิว 28:19)

Continue reading