วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019

จงเพ่งความสนใจไปที่ตัวบุคคล ไม่ใช่ที่ฤทธิ์อำนาจ
Focus On The Person, Not On The Power

“แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8)

Continue reading