วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

จงเผยพระวจนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Prophecy For Change

“และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที่ประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ” (โรม 12:6)

Continue reading