วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019

คุณอยู่ในอาณาจักรของชีวิต
You’re In The Realm Of Life

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามา คนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์น 5:24)

Continue reading