วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019

ข่าวประเสริฐต้องถูกประกาศ
The Gospel Must Be Preached

“เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ฟิลิปปี 1:21)

Continue reading