วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019

ให้ข่าวประเสริฐมีความสำคัญลำดับแรก
Make The Gospel Your Priority

“แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้” (มัทธิว 6:20)

Continue reading