วันพุธที่ 11 กันยายน 2019

ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์กับพระเจ้า
A Life Of Purpose With God

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2โครินธ์ 5:17)

Continue reading