วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019

ให้ความชื่นชมยินดีไหลออกมาและหลีกเลี่ยงความโกรธ
Exude Joy And Eschew Anger

“พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า” (ยากอบ 1:19-20)

Continue reading